LETNIA WYPRZEDAŻ TRWA ! Darmowa dostawa od 399 zł.

Szukaj

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

obowiązująca od dnia 20 lutego 2019 roku

Administratorem danych osobowych,odwiedzających stronę internetową 

https://www.pasadenapb.pl/(dalej jako Użytkownicy), zbieranych za pośrednictwem tej strony jest PASADENA Paulina Bednarska, ul. Hlonda 10c/21; 02-972 Warszawa, NIP 866-168-79-72, REGON 369650309, (kontakt pod ww. adresem lub adresem poczty elektronicznej: kontakt@pasadenapb.pl. (dalej jako Pasadena lub Sklep), będąca jednocześnie sprzedawcą.

Niniejsza Polityka Prywatności określa w szczególności obecne praktyki Pasadena dotyczące prywatności w odniesieniu do informacji, które są zbierane podczas korzystania przez Użytkowników ze strony https://www.pasadenapb.pl/


W ramach niniejszej polityki określono również informacje dotyczące korzystania przez Pasadena na stronie https://www.pasadenapb.pl/
z plików cookies. 

Wszelkie pytania odnośnie Polityki Prywatności można kierować na adres mailowy: kontakt@pasadenapb.pl. 

Pasadena zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie zaktualizowanej polityki na stronie https://www.pasadenapb.pl/

 • DANE OSOBOWE

Użytkownik może skontaktować się z Pasadena za pośrednictwem adresu mailowego udostępnionego na stronie https://www.pasadenapb.pl/, jak również za pomocą formularza kontaktowego https://pasadenapb.pl/kontakt/.

Dane osobowe, podane przez Użytkownika w związku z kontaktem z Pasadena, przetwarzane będą zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), w następujących celach:

 • odpowiedzi na zapytania Użytkowników lub zgłoszenie reklamacyjne (na podstawie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy, w tym założenie i zarządzanie kontem Użytkownika na stronie https://www.pasadenapb.pl/, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • zawarcia i realizacji umowy z Użytkownikiem, w tym dostarczenia zamówionego towaru (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • zapewnienia rozliczalności, w tym wykonania przez Pasadena obowiązków wynikających z przepisów prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Pasadena (na podstawie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • kontaktowania się z Użytkownikiem, w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, (za zgodą Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • monitorowania aktywności Użytkowników na stronie https://www.pasadenapb.pl/, obejmującej, zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczone są drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Pasadena; obsługi próśb Użytkowników przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy; prowadzenia analiz statystycznych; przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych (na podstawie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe Użytkowników wskazane w korespondencji mailowej lub formularzu kontaktowym Pasadena będzie przechowywać tylko tak długo, jak będzie to konieczne dla celów, dla których dane są gromadzone, tj.:

 • przez okres maksymalnie 30 (trzydziestu) dni od czasu udzielenia odpowiedzi na ostatnie pytanie Użytkownika przekazane w korespondencji mailowej lub formularzu kontaktowym;
 • do końca 6 (szóstego) roku kalendarzowego od czasu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 • do końca 6 (szóstego) roku kalendarzowego od czasu zakończenia realizacji umowy, zawartej z Pasadena w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Po upływie wskazanych okresów, dane osobowe Użytkownika zostaną niezwłocznie usunięte. W przypadku przerwania biegu przedawnienia okresy te ulegają odpowiedniemu wydłużeniu.

 • PRAWA UŻYTKOWNIKA, KTÓREGO DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników, każdemu Użytkownikowi strony https://www.pasadenapb.pl/, w zależności od zakresu i celu w jakim przetwarzane są te dane, przysługują następujące prawa:

 • prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Użytkownika i prawo do uzyskania dostępu do nich (art. 15 RODO);
 • prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Użytkownika, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
 • prawo do niezwłocznego usunięcia danych osobowych Użytkownika – tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) – w następujących przypadkach:
 • gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 7) poniżej i niewystępowania nadrzędnie prawnie uzasadnionej podstawy przetwarzania danych,
 • gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Dane Użytkownika nie zostaną usunięte, mimo podniesienia przez Użytkownika uprawnienia do ich usunięcia, w zakresie w jakim dane osobowe Użytkownika są niezbędne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego;
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) przysługujące Użytkownikowi w następujących przypadkach:
 • gdy kwestionowana jest prawidłowość danych osobowych;
 • gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, w sytuacji braku sprzeciwu co do ich usunięcia;
 • gdy Pasadena potrzebuje danych osobowych Użytkownika wyłącznie do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;
 • gdy podniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w pkt 7) poniżej – do czasu jego rozpatrzenia przez Pasadena;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO); 
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) -przy czym Pasadena może nie uwzględnić sprzeciwu, jeśli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów Użytkownika.

Użytkownik może skorzystać z wyżej wymienionych praw poprzez kontakt z Pasadena pod adresem mailowym: kontakt@pasadenapb.pl. 

W każdym czasie Użytkownik jest uprawniony do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Pasadena naruszy prawa Użytkownika w zakresie przetwarzania jego danych osobowych (art. 77 RODO).

 • WYKORZYTSYWANE ZABEZPIECZENIA

Pasadena współpracuje z dostawcami usług internetowych (w tym hostingu) w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze strony https://www.pasadenapb.pl/
i stabilności jej działania. 

Środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, stosowane przez Pasadena są odpowiednie do zagrożeń oraz poszczególnych kategorii danych objętych ochroną. Stosowane środki zabezpieczają dane osobowe przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieuprawnionym, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub ich zniszczeniem.

Dane wpisywane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym są szyfrowane. Pasadena korzysta z ważnego certyfikatu SSL.

 • WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES 

Strona https://www.pasadenapb.pl/wykorzystuje pliki cookies, tj. niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputer, smartfon, i inne podobne) Użytkownika, które mogą być odczytywane przez Pasadena (cookies wewnętrzne) lub systemy teleinformatyczne usługodawców Pasadena, w tym m.in. Google Ireland Limited (cookies podmiotów trzecich).

Co do zasady cookies są usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej (tzw. cookies sesyjne). Jednak część jest zachowywana na urządzeniu końcowym, umożliwiając Pasadena rozpoznanie przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę Sklepu (trwałe cookies).

Podczas pierwszej wizyty na stronie Sklepu jest wyświetlana informacja dot. stosowania plików cookies wraz z możliwością wyrażenia zgody na ich stosowanie w celu korzystania z narzędzi reklamowych do obsługi kampanii remarketingowych.

Zaakceptowanie stosowania przez Pasadena plików cookies dla powyższych celów oznacza wyrażenie zgody na używanie cookies zgodnie z informacjami zawartymi w Polityce Prywatności. Zgoda ta może zostać w każdym czasie wycofana poprzez zmianę w przeglądarce internetowej ustawień w zakresie obsługi plików cookies. Zablokowanie plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony

https://www.pasadenapb.pl/lub z jej poszczególnych funkcjonalności. 

Cookies wewnętrzne wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania strony Sklepu.

Cookies podmiotów trzecich dotyczy narzędzi Google Ads zapewnianych  przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Irlandia (dalej jako Google).

Pasadena nie identyfikuje Użytkownika i nie łączy informacji umożliwiających jego identyfikację z informacjami, które takiej identyfikacji nie umożliwiają, zgromadzonymi wcześniej za pomocą jakiejkolwiek usługi reklamowej lub funkcji Google.

Szczegółowa informacja o tym, jak Google wykorzystuje dane użytkowników dostępna jest na stronie:  obu rodzajów cookies (za wyjątkiem cookies Google Ads, których stosowanie odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika) oparte jest na prawnie uzasadnionym interesie Pasadena (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającym na prawidłowym obsługiwaniu działania strony, tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony internetowej https://www.pasadenapb.pl/. Cookies używane na stronie https://www.pasadenapb.pl/ nie są używane do identyfikacji tożsamości użytkowników.

 • NARZĘDZIE GOOGLE ADS 

Pasadena wykorzystuje system reklamowy Google Ads do tworzenia kampanii remarketingowych, czyli wyświetlanie reklam dotyczących produktów Pasadena użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili stronę https://www.pasadenapb.pl/
Więcej informacji o sposobie działania Google Ads:  ma możliwość dostosowania reklamy w sieci reklamowej Google poprzez zmianę ustawień reklam na stronie: https://www.google.com/settings/ads. Wyłączenie ustawienia personalizacji reklam nie oznacza, że reklamy ustalane na podstawie adresu IP urządzenia Użytkownika, rodzaju przeglądarki, czy wyszukanych słowach lub frazach nie będą wyświetlane.

Serwis społecznościowy Facebook jest administratorem danych osobowych swoich użytkowników w oparciu o własne, wewnętrzne regulaminy. Korzystanie ze Sklepu poprzez Facebook oznacza, że administratorem danych osobowych staje się oprócz Facebooka także Pasadena. Dane, takie jak imię i nazwisko, dane o profilu i inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach, Sklep przetwarza na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Na stronie https://www.pasadenapb.pl/używane są również wtyczki udostępnione przez serwis społecznościowy Facebook i Instagram. Wyświetlając stronę internetową Sklepu, zawierającą wtyczki, używana przez Użytkownika przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerem administratora serwisu społecznościowego Facebook – Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Facebook bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji Facebook/Instagram otrzymuje informację, że przeglądarka wyświetliła stronę https://www.pasadenapb.pl/, nawet jeśli w danym momencie Użytkownik nie jest zalogowany do Facebook/Instagram. W związku z tym Facebook/Instagram jest uprawniony do przyporządkowania wizyty na Stronie Sklepu z profilem Użytkownika na Facebook/Instagram. 

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez Facebook Inc., zostały opisane w polityce prywatności Facebook https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy i Instagram serwis społecznościowy Facebook lub Instagramnie przyporządkowywał danych zebranych w trakcie odwiedzin na stronie internetowej Sklepu do profilu Użytkownika na Facebook/Instagram, przed wizytą na stronie Sklepunależy wylogować z Facebook i/lub Instagram, bądź dokonać zmiany ustawień wykorzystywanej przeglądarki (np. zablokowania wtyczek). 

Dostęp do danych osobowych będą mieć zarządzający Pasadena i upoważnieni przez Sklep pracownicyi tylko w niezbędnym zakresie. Dodatkowo dane osobowe mogą być powierzane następującym podmiotom na podstawie zawartych umów: firmom świadczącym obsługę IT (w tym dostawcy usługi GoogleAds – Google Ireland Limited) oraz usługi serwerowe, kancelariom świadczącym obsługę prawną oraz podatkową, firmom księgowym, odpowiedzialnym za realizację obowiązków kontraktowych oraz wynikających z przepisów prawa, firmom przewozowym i kurierskim w celu realizacji umowy, a także udostępniane organom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Dane osobowe zebrane w związku z rejestracją Użytkownika na stronie https://www.pasadenapb.pl/, za pomocą formularza kontaktowego lub poprzez korespondencję mailowąnie będą przekazywane do państwa trzeciego, za wyjątkiem danych zbieranych przez serwis społecznościowy Facebook/Instagram.

Dane zebrane przez serwis społecznościowy Facebook i Instagram w tym za pomocą wtyczek udostępnionych przez te serwisy najczęściej przekazywane są przez Facebook Inc. do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Użytkownik może dowiedzieć się więcej o zasadach ochrony danych osobowych przechowywanych przez państwa trzecie w zakresie programu Tarczy Prywatności (PrivacyShield) pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów