LETNIA WYPRZEDAŻ TRWA ! Darmowa dostawa od 399 zł.

Szukaj

Regulamin

I. Preambuła

Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego PASADENA Paulina Bednarska oraz zasady jego funkcjonowania.

II. Definicje

  1. Sprzedający/ Administrator Danych – PASADENA Paulina Bednarska, ul. Hlonda 10c/21; 02-972 Warszawa, NIP 866-168-79-72, REGON 369650309.
  2. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
  3. Adres reklamacyjny: PASADENA Paulina Bednarska, ul. Hlonda 10c/21; 02-972 Warszawa.
  4. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
  5. Cena – wartość Produktu brutto określona na stronie Sklepu, bez kosztów dostawy.
  6. Kupujący – Konsument, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej którzy zawarli Umowę.
  7. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  8. Klient– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  9. Kupujący– zarówno Konsument, jak i Klient.
  10. Konto– zbiór zasobów informacji i ustawień identyfikujących Kupującego, zapisanych w bazie danych Sprzedającego w ramach korzystania przez Kupującego ze Sklepu i zawierania przez niego Umów, dotyczący tych transakcji i/lub innych informacji udostępnionych przez Kupującego Sprzedającemu podczas rejestracji lub dokonywania transakcji w Sklepie. Dostęp do Konta możliwy jest po zarejestrowaniu, a następnie po zalogowaniu.
  11. Link – unikalny odnośnik na stronie przekierowujący do podstrony z ofertą produktową sklepu.
  12. Sklep –
   oraz Karty płatnicze:
   * Visa
   * Visa Electron
   * MasterCard
   * MasterCard Electronic
   * Maestro
  13. Siła wyższa– zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można było zapobiec normalnie istniejącymi środkami. W szczególności, za zdarzenie będące siłą wyższą uważa się: wojnę, pożar, wybuch, awarię zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojnę, akty terroryzmu (w tym cyberterroryzmu, ataki typu DDoS), działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe (np. chorobę, wypadek), strajki oraz akty władzy państwowej, które uniemożliwiają wykonanie przez Stronę Umowy. Jeżeli działanie siły wyższej uniemożliwi wykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż 3 miesiące, Strony wynegocjują w dobrej wierze i z poszanowaniem wzajemnych interesów zasady dalszego postępowania.
  14. Cookies– niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www do przeglądarki Kupującego i zapisywane po stronie urządzenia Kupującego, aby móc zapamiętać jego dane i preferencje.
  15. E-mail– adres poczty elektronicznej (aktywny adres e-mail).
  16. System teleinformatyczny– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
   i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 542 z późn. zm.).
  17. Login– adres e-mail Użytkownika.
  18. Hasło– wymagany przez Sklep unikalny identyfikator w formie ciągu wymyślony przez Kupującego w celu autoryzacji dostępu i zabezpieczenia Konta przed dostępem do niego osób nieuprawnionych.
  19. Dzień roboczy – okres liczony w godzinach od 9.00 do 20.00 od poniedziałku do piątku czasu środkowoeuropejskiego, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej albo dni urlopowych wskazanych przez Sprzedającego na stronach Sklepu.
  20. Dowód zakupu– faktura, rachunek lub paragon wystawione jako potwierdzenie nabycia Produktu zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa jak również bankowe potwierdzenie przelewu środków
   z tytułu zapłaty za Produkty lub usługi nabyte przez Kupującego w Sklepie.
  21. Koszyk– lista sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawie wyborów Kupującego w celu ich nabycia.
  22. Płatność– metoda dokonania zapłaty za przedmiot Umowy i dostawę.
  23. Podstrona Produktu– pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o konkretnym Produkcie.
  24. Produkt– dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  25. Przedmiot Umowy– nabycie Produktu będącego przedmiotem Umowy i jego dostawa.
  26. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
  27. Ustawa o prawach konsumenta – ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  28. Zamówienie– oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Produktów; rodzaj płatności; dane Kupującego i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
  29. Wada – niezgodność rzeczy sprzedanej z Umową, a w szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową, jeżeli

  III. Postanowienia ogólne

   1. Przedmiotem świadczenia jest sprzedaż i dostawa Produktów na warunkach opisanych
    w niniejszym Regulaminie.
   2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w walucie polskiej. Ceny te są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.
   3. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania Sklepu
    w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania podmiotów trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie informacji publikowanych na stronie Sklepu oraz na poprawność działania funkcjonalności udostępnionych przez Sklep, w tym dokonywania transakcji, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu należy je wszystkie wyłączyć.
   4. Kupujący zobowiązany jest do:
   • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   • korzystania ze sklepu w sposób zapewniający jego prawidłowe funkcjonowanie, nie zakłócając go ani nie powodując problemów z jego użytkowaniem innym Klientom oraz Sprzedającemu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   • niepodejmowania działań innych, niż takie, do których Kupujący jest uprawniony zgodnie z przeznaczeniem Sklepu, m.in. takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
   • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, w tym w szczególności niekopiowania ich
    i nierozpowszechniania w celu innym, niż nabywanie Produktów,
   • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

   IV. Zawarcie Umowy i realizacja Zamówienia

    1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Sprzedający odpowiada na wszelkie wiadomości i zamówienia maksymalnie w ciągu 48 godzin.
    2. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta (imię i nazwisko, adres email, adres do wysyłki, numer telefonu). Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login i hasło. Klient zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych, za pomocą których loguje się do sklepu internetowego.
    3. W celu złożenia Zamówienia Kupujący:
    • wchodzi na stronę Sklepu,
    • wybiera Produkty,
    • decyduje o rozmiarze w oparciu o wymiary podane w Tabeli Rozmiarów znajdujące się na podstronie produktu,
    • naciska przycisk „Przejdź do koszyka”,
    • w Koszyku potwierdza zamówione Produkty i ich ilość,
    • naciska przycisk „Przejdź do kasy” i przechodzi do „Podsumowania Zamówienia”,
    • wypełnia niezbędne dane do zakończenia procesu złożenia zamówienia: imię i nazwisko, swój adres email (będący nazwą użytkownika), swój numer telefonu, oraz wymyślone hasło, które będzie służyło do logowania się na podstronie Moje Konto,
    • zaznacza pole „Zapoznałam/em się i akceptuję postanowienia Regulaminu,
    • wciska przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”,
    • jest przenoszony do systemu płatności Przelewy24, gdzie dokonuje płatności online.

     4. Zawarcie Umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia Zamówienia. Realizacja Zamówienia Kupującego płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie do 5 dni od złożenia Zamówienia. Zamówienia płatne przy odbiorze realizowane są w terminie do 48h (2 dni robocze) od momentu złożenia zamówienia.

    5. Po dokonaniu Zamówienia Kupujący niezwłocznie otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą Zamówienie.

    6. Po skompletowaniu zamówienia Produkty dostarczane są do Klienta za pośrednictwem wysyłki jaką wybrał Klient.

     V. Warunki i termin płatności

     1. Płatność za złożone zamówienie jest możliwa:
     • przy odbiorze osobistym
     • szybkimi płatnościami systemu płatności Shoplo on-line "Blue Media"
     • za pobraniem – gotówką przy odbiorze zamówienia u Kuriera lub w butiku
     • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedającego: 
      BNP PARIBAS 64175000120000000040795987

     2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem albo płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Klienta, a zamówienie anulowane bez konieczności informowania o tym klienta.

     3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie lub w momencie odbioru zamówienia w butiku stacjonarnym.

     VI. Warunki i termin dostawy zamówienia

      1. W przypadku wyboru płatności za pobraniem zamówienie zostanie zrealizowane do 48h (2 dni robocze) od chwili jego złożenia.
      2. W przypadku wyboru płatności przelewem zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po chwili uznania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
      3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.
      4. Odbiór osobisty zamówień z siedziby butiku jest bezpłatny, ale koniecznie trzeba potwierdzić datę i godzinę odbioru.
      5. Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-4 dni robocze (zgodnie z umową z firmą dostarczającą produkt).
      6. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem może uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.


      VII. Reklamacje i zwroty

      1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.

      2. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres kontakt@pasadenapb.pl lub kurierem na adres PASADENA, ul. Hlonda 10c/21; 02-972 Warszawa.

      3. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres sklepu: PASADENA, ul. Hlonda 10c/21; 02-972 Warszawa wraz z paragonem i dołączonym protokołem reklamacyjnym lub zwrotu, które są do pobrania na stronie http://pasadenapb.pl

      2. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest paragon lub faktura.

      3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny dostępny na stronie www.pasadenpb.pl oraz paragon lub faktura. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.

      4. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.
      5. W przypadku zauważonych braków w przesyłce, prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym BOK nie później jednak niż w ciągu 24h od momentu odbioru przesyłki od kuriera.

      VIII. Prawo odstąpienia od umowy

      1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od odbioru przesyłki odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów dostawy do Klienta i transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres kontakt@pasadenapb.pl lub kurierem na adres :

       PASADENA, ul. Hlonda 10c/21; 02-972 Warszawa.

      2. Do zachowania terminu określonego w § 6 pkt. 1 wystarczy odesłanie produktów do Sprzedającego wraz z formularzem zwrotu i dowodem zakupu przed jego upływem.
      3. Zwrotowi podlegają jedynie rzeczy nowe, nienoszące śladów użytkowania wraz z kompletem metek.
      4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
      5. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
      6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
      7. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie wskazał inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla Sprzedającego z żadnymi dodatkowymi kosztami. W przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
      8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


      IX.Wady

      1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

      2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

      3.W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

      4.Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

       a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

       b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

       chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

       5.Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

       6.Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

       7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

        a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

        b. żądać usunięcia wady.

        8.Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

        9.Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

        10.W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

        11.Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

        12.Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w paragrafie IX pkt 10.

        13.Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

        14.Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

         a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

         b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

         c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

         d. żądania usunięcia wady.

         W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

         15.Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

         16.W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

         17.W terminach określonych w paragrafie IX pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

         18.W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

         19.Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się paragrafie IX pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

         20.Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

         21.Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

         22.Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

         X. Własność intelektualna

         1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do zdjęć Produktów oraz ich wzorów należą do Sprzedającego.
         2. Zabronione jest rozpowszechnianie bez zgody Sprzedającego jakichkolwiek elementów Sklepu (opisów bądź zdjęć Produktów), w tym w szczególności logo Sklepu.

         XI. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

         1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
         2. Sprzedający zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku oraz innymi przepisami, odnoszącymi się do ochrony danych osobowych Kupujących. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
         3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności.

         XII. Ponowienia końcowe

         1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego.
          W przypadku niezgodności jakiejkolwiek postanowienia Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający oświadcza, iż zastosowanie znajdują przepisu prawa powszechnie obowiązującego.
         2. O zmianach Regulaminu i ich zakresie Kupujący posiadający Konta w Sklepie i wyrażający zgodę na kontakt przez Sprzedającego drogą elektroniczną będą powiadomieni e-mailem (na wskazany przy rejestracji lub Zamówieniu e-mail).
         3. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin. Regulamin obowiązujący w dniu złożenia Zamówienia reguluje wszelkie prawa i obowiązki dotyczące tego Zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
         4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

         W razie dodatkowych pytań, skontaktuj się z nami:
         kontakt@pasadenapb.pl 

         Pobierz formularz reklamacyjny

         Pobierz formularz zwrotu

         Koszyk

         Twój koszyk jest pusty.

         Dokonaj swoich pierwszych zakupów